Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - Detaljplan for Mjosundet Industriområde

Allskog har på vegne av Aure kommune sendt ut en orientering om at det skal igangsettes reguleringsplanarbeid for Mjosundet Industriområde. 

Allskog har, på vegne av Aure kommune, oversendt en orientering om igangsetting av reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr. 7 bnr. 3, 42 og 76 som eies av Aure kommune, i Mjosundet. Eiendommene 7/18, 7/53, 7/44, 7/86, 7/87, 7/54 og 7/28 ligger også innenfor planområdet. Allskog skal utarbeide planen.

Hensikten med reguleringsarbeidet er å omregulere eksisterende friområde og naustområde, som vist i kartutsnitt fra reguleringsplan fra 1974, til industriområde. Dette da Sletta verft, som er nabo i øst, har behov for utvidelse av industriområdet på dette arealet. Det er også behov for å tilrettelegge for ny kjøreadkomst til Sletta verft, da dagens adkomst er krevende. Denne skal inngå i planen. For deler av strandsonen er det behov å regulere inn et område i sjøen for mulig fremtidig kaianlegg. Se linker under for mer informasjon.

Oppstart Detaljplan Mjosundet Industriområde (PDF, 513 kB)

Annonse (DOC, 261 kB)

Referat fra oppstartsmøte _detaljregulering Mjosundet industriomraade (PDF, 244 kB)

Frist for kommentarer/merknader er satt til mandag 30 aug. 2021. De kan rettes til Allskog, ved Ellen Kristin Moe, Ingvald Ystgaardsv.13A, 7047, Trondheim tlf 91376771 e-mail: ellen.moe@allskog.no