Uttale fra Aure kommune om nedlagt kommunalt avfallsdeponi i Brandsvika

På bakgrunn av tips fra innbyggere om mulig forurensing i området, vil Aure kommune i samarbeid med Fylkesmannen nå gjøre en ny vurdering av lokaliteten. I første omgang vil vi kartlegge hvilke stoffer vannet nedstrøms fyllinga inneholder. Resultatet av dette vil være med i vurderinga av om det er behov for fysiske tiltak som for eksempel oppsamling og rensing av sigevann og sikring av området. Det er kommunen som har ansvaret for at deponiet ikke forurenser, og må gjennomføre eventuelle tiltak. Det er Fylkesmannen som er myndighet for drift og etterdrift av deponi og kan pålegge kommunen tiltak som målinger av sigevann eller fysiske tiltak.

Kommunalt avfallsdeponi i Tustna kommune var fram til 1990 i Brandsvika på Tustna. Ved fylkesvis kartlegging av avfallsfyllinger og forurenset grunn, i regi av SFT (Statens forurensningstilsyn) i 1990, er lokaliteten registrert i Grunnforurensing. Den er rangert i gruppe 4; undersøkelser behøves ikke.

I grunnlaget for at lokaliteten ble lagt inn i Grunnforurensning i 1990 står det følgende:

Brandsvika

Kommunal fylling (1974-1990)

Overdekket fylling i utmarksområde. Deponering av husholdningsavfall og «rent» produksjonsavfall. Det har ikke kommet fram opplysninger som gir grunnlag for mistanke om deponering av spesialavfall av betydning»

Kontaktinformasjon

Kåre Johan Grønbech
Avdelingsingeniør renovasjon
E-post
Telefon 71 64 74 47
Mobil 416 54 152