Tilskotsordning om integreringstiltak for flyktningar

Møre og Romsdal fylkeskommune har sett av inntil fem millionar kroner til tilskotsordning om integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal. Gjeld frivillige organisasjonar, tilsette i som jobbar med frivilligheit i kommunar, flyktningtenester med meir.

Kven kan søke:

Lokale og regionale ledd av frivillige organisasjonar i Møre og Romsdal som er registrert i Frivilligregisteret.

Kva kan ein søke tilskot til:

Tiltak som er direkte retta mot målgruppa til dømes til formidling av informasjon, fritids- og ferieaktivtetar, møteplassar, finansiering av utstyr og transport til aktivitetar med meir, og som bidreg til språktrening i norsk/engelsk.

Kor mykje kan ein søkje om:

Det er inga øvre grense på søknadssum, men nedre grense er 20 000 kroner. Ein kan søke om fullfinansiering av prosjekt. Dugnad vert ikkje rekna som kostnad. Ein kan ikkje søkje om tilskot til ordinær drift.

Prioriteringar:

• Tiltak initiert og styrt av frivillige organisasjonar

• Tiltak som skal settast i gang innan to månader etter tildeling

• Resultat og effektar som kjem målgruppa busett i Møre og Romsdal fylke til gode

• Tiltak der deltakarane sjølve har deltatt/medverka i utforminga av tiltaket

 

Søknadsfrist:

Fortløpande.

Les meir om ordninga og korleis ein søkjer her.