Søknadsfrist 15.mars for SMIL, drenering og produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Det er igjen ny søknadsrunde for tilskuddsordningene Spesielle miljøtiltak i jordbruket(SMIL), drenering og Produksjon- og avløsertilskudd i jordbruket 

Klikk for stort bildeGammelt utmarksgjerde Kari Ingeborg Hårstad  

SMIL

SMIL-midler er tilskudd som kan gis til foretak som vil gjennomføre miljøtiltak på sin landbrukseiendom. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdier i jordbrukets naturlandskap og redusere forurensninger fra jordbruket ut over det som skal forventes gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene skal prioriteres ut i fra lokale målsettinger og strategier. 
Les mer om SMIL her. 

Det er utarbeidet lokale retningslinjer (PDF, 2 MB) med prioriterte tiltak. Det er også mulig å få støtte til tiltak som ikke er prioritert dersom det er få som søker om tilskudd. 

Søknad om tilskudd til SMIL sendes elektronisk via Altinn

Søknadsfrist 15.mars

Drenering

God drenering reduserer faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø. Godt drenert jord slipper ut mindre lystgass enn vannmettet jord. 

Formålet med ordningen er å øke kvaliteten på tidligere grøftet jordbruksjord, redusere faren for erosjon og overflateavrenning av næringsstoffer til vassdrag, samt føre til økt matproduksjon.

Les mer om drenering her

Søknad om tilskudd til drenering sendes elektronisk via Altinn

Søknadsfrist 15.mars

Produksjon- og avløsertilskudd i jordbruket

Er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke om, og utgjør en viktig inntektskilde for mange foretak. 
Det er to søknadsfrister; dyretall: telledato 1. mars med søknadsfrist 15.mars

Les mer om produksjonstilskudd og avløsertilskudd på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket sendes elektronisk via Altinn

Tildelt ramme 2021.

På grunn av store søknadsmengder for SMIL og drenering i 2019 og 2020, har Aure kommune fått større tildelinger for ordningene fra fylket i år. 

SMIL : 310 000,-
(280 000,- i 2020)

Drenering: 800 000,-
(350 000,- i 2020)

 

Ta kontakt med landbrukskontoret dersom du har spørsmål om ordningene.