Rådmannens forslag til årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022

Rådmannens har nå levert sitt forslag til årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 - 2022 til våre folkevalgte politikere. Fra nå av er det politikerne som har ansvaret for den videre behandling fram til endelig vedtak blir gjort i kommunestyrets møte den 18. desember.

Før behandlingen i kommunestyret skal saken behandles i hovedutvalgene og formannskapet. Også kommunens innbyggere, lag og organisasjoner, har anledning til å uttale seg om forslaget.

Forslaget til driftsbudsjett

har en brutto utgiftsramme på 380 mill kroner, hvorav utgifter til renter og avdrag (kapitalutgifter) utgjør ca 26 mill kroner. I 2019 foreslås det investert for 82 mill kroner, og i hele planperioden for 235 mill kroner. Det fører til at kapitalutgiftene vil øke med 15 mill kroner (vel 70 %) fram til utgangen av 2022.  

 

Aure kommune har i flere år

hatt betydelige "ekstrainntekter", bl.a. som følge av inndelingstilskudd fra staten etter kommunesammenslåingen, eiendomsskatt fra det mobile gasskraftverket, tilskudd fra Havbruksfondet, m.m.  Dette vil forsvinne i løpet av de nærmeste årene slik at kommunen må forberede seg på få redusert inntektene med opp mot 30 mill kroner (ca 10 %). I tillegg skal inntektene ned med ytterligere 15 mill kroner fra 2022 til 2025 når siste andel av inndelingstilskuddet tas bort.

 

Reduserte inntekter og økte utgifter

i den størrelsesorden det her er snakk om går ikke i hop, og kommunen har derved store utfordringer med å finne gode og bærekraftige løsninger. Rådmannens jobb er å legge fram forslag til politikerne hvordan kommunen kan komme gjennom utfordringene, og få etablert et drifts- og investeringsnivå som er bærekraftig over tid. For å kunne realisere de store, ønskede, investeringsprosjektene i planperioden, og være forberedt på ytterligere inntektskutt etter 2022, går ett av forslagene fra rådmannen ut på å innføre eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer fra 2021. Andre forslag går ut på å redusere nivået på tjenester, endre tjenestestruktur, og å redusere bemanningen. 

 

Noen av forslagene

som legges fram vil nok både ryste og provosere berørte. Til tross for de foreslåtte tiltakene viser beregningene at det fortsatt er langt til mål når nye utfordringer står for døra etter 2022. Det understreker de utfordringer kommunen står overfor. Kommunen må hele tiden arbeide for å tilpasse driftsnivået til inntektene. Alle utfordringer er til for å løses. Det gjelder bare å velge mål samt strategier og konkrete handlinger for å nå målet. Slik er det også med de utfordringer Aure står foran. De fleste kan la seg løse til det beste for innbyggerne og næringslivet ved i fellesskap å ta de nødvendige og riktige prioriteringer og valg, og ta konsekvensen av de valg som må gjøres.

 

Budsjettheftet inneholder mye informasjon om kommunenes oppgaver og utfordringer, og anbefales for alle som er interessert i hvordan kommunen vår - og de kommunale tjenestene - skal være i framtida.

 

Budsjetthefte og enhetenes innspill

Kontaktinformasjon

Håvard Sagli
Rådmann
E-post
Mobil 905 48 495
Peder Hønsvik
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 64 74 22
Olav Eines
Seniorrådgiver
Telefon 71 64 74 05

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure