Prosjekt Framtidsskogen – hvorfor plantes det ikke etter hogst?

Prosjektet gjennomføres av Skognæringa Kyst SA på vegne av Statsforvaltergruppa i Kystskogbruket.

Det gjennomføres telefonintervju i alle kystfylkene i sommer.

Mange hogstfelt tilplantes ikke etter at det er gjennomført en åpen hogstform, særlig i kystområdene. Få hogstområder er tilrettelagt for naturlig foryngelse. Vi ønsker å avdekke hvorfor det ikke plantes, for at man kan jobbe målretta for å forbedre aktiviteten. Undersøkelsen har derfor ett overordna spørsmål vi ønsker å få svar på; «hvorfor har du ikke plantet etter hogst». Vi har likevel lagt inn noen «oppvarmingsspørsmål», som også er viktige, fordi de gir opplysninger som kan avdekke et mønster i bakenforliggende kjennetegn ved de som ikke forynger etter hogst.

Vi er mer interessert i skogeiers tanker/vurderinger/argumenter («overfor seg sjøl») for hvorfor det ikke er plantet enn det formelle omkring for eksempel foryngelsesplikt, omdisponering til beite og oppdyrking. Derfor spør vi for eksempel om arealet er tenkt brukt til beite, uavhengig av om det er formelt klarert, fordi det som er viktig å få fram er hva som er skogeiers forklaring «overfor seg sjøl». Så får oppfølginga ut fra resultatene ta tak i hvordan man kan jobbe for å sørge for at det formelle kommer på plass og bidrar til å sikre foryngelse. Tilsvarende gjelder for flere andre momenter. Vi følger opp med spørsmål om det formelle, for å få et inntrykk av forholdet mellom skogeiers tanker og formalitetene.

Personvernrelatert:

  1. Uttrekket av skogeiere er gjort av Statsforvalteren i det aktuelle fylket og følger deres regelverk.
  2. Vi forholder oss strengt til personvernreglene.
  3. Svarene registreres av intervjueren på en måte som gjør at de er helt anonymisert og slik at det ikke er mulig å spore eller koble til respondenten.
  4. Den som skal behandle den innsamlede informasjonen får ingen kobling mellom skogeierlista og den innsamlede informasjonen.
  5. Alle involverte avgir taushetserklæring.
  6. Når intervjueren er ferdig med oppdraget slettes/makuleres alle lister og evt. notater, ut over svar som registreres på spørsmålene, som informert om i pkt 3.

De som gjennomfører telefonintervjuene er studenter ved NMBU og Nord Universitet, med en viss grad av skogfaglig kompetanse.

Rapport fra undersøkelsen blir å finne på Kystskogbrukets hjemmeside; https://kystskogbruket.no/.

Kontaktperson: Rune Hedegart, Skognæringa Kyst SA, 41200290, rune@kystskogbruket.no

Her er en lenke til en kopi av spørsmålene og der svar legges inn. Det er gjort noen minimale endringer til den endelige versjonen: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpW_Lxb1SaktxNiW6rjx9KQLiB9pB2KcWYfJazqzt4nTT-ew/viewform?usp=sf_link