Nye koronatiltak i Aure - Lokal forskrift i Aure kommune for begrensning av spredning av Covid-19

Formannskapet vedtar i dag, mandag 04. januar, ny lokal forskrift for å begrense spredningen av covid-19-viruset i Aure. Forskriften trer i kraft fra midnatt, natt til 05. januar 2021. Den varer til og med mandag 18. januar 2021.

Hjemmel: Fastsatt av Aure kommune v/formannskapet 04. januar 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 første ledd bokstav a og c, jf. kommunens delegasjonsreglement kap. 3, jf. kommuneloven § 11-8 (hastesaker).

 

§ 1. Formål

Forskriftens formål er å fastsette smittevernfaglige tiltak for å hindre eller begrense spredning av Covid-19 i befolkningen og sikre opprettholdelse av tilstrekkelig kapasitet i helse- og omsorgstjenesten i perioder der smittetallene nasjonalt eller lokalt er stigende eller høye. 

 

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder i Aure kommune.

 

§ 3. All organisert fritidsaktivitet innendørs utsettes til 19.01.2021

 

§ 4. Registrering av besøkende på serveringssteder

Alle serveringssteder skal registrere alle besøkende ved ankomst med navn, telefonnummer og tidspunkt for ankomst. Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

 

§ 5. Alle taxier skal registrere alle kunder ved hver kjøring med navn, telefonnummer og tidspunkt

Listen skal oppbevares på en forsvarlig måte i 14 dager, og deretter slettes/destrueres.

 

§ 6. Påbud om bruk av munnbind på buss

Påbudet gjelder buss i Aure kommune, inkludert bussruter som også omfatter andre kommuner.

Påbudet gjelder for også for skoleskyss innad i Aure kommune for elever i ungdomsskolen.

Barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker, jfr. § 9, ikke kan bruke munnbind, unntas fra påbudet.

 

§ 7. Påbud om bruk av munnbind ved drosjetransport

Påbudet gjelder sjåfør og passasjerer for all transport med drosje i Aure kommune. Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker, jfr. § 9, ikke kan bruke munnbind.

 

§ 8. Påbud om bruk av munnbind innendørs i det offentlige rom

Påbud om bruk av munnbind gjelder:

 

  • Butikker og kjøpesenter
  • Serveringssteder, unntatt når man sitter til bords. Gjelder både ansatte og gjester.
  • I frisør og skjønnhetssalonger og andre virksomheter med en-til-en kontakt som for eksempel tilbyr hudpleie, tatovering, hulltaking (piercing), og annen virksomhet som er omfattet av forskrift 6. mai 1998 nr. 581 om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Gjelder både ansatte og kunder.
  • Venterom hos lege, tannleger og annet helsepersonell.
  • I fellesareal åpent for publikum i offentlige bygg. 

 

Påbudet gjelder ikke barn født i 2008 eller senere, eller personer som av medisinske eller andre årsaker, jfr. § 9, ikke kan bruke munnbind.

 

Påbudet gjelder ikke for elever og ansatte i skoler, SFO og barnehager, i barnehagens og skolens åpningstid.

 

Påbudet gjelder ikke for foreldre/foresatte i hente- og leveringssituasjoner i skoler, SFO og barnehager hvis hentingen/leveringen utføres utendørs. Ved innendørs henting/levering gjelder påbudet.

 

§ 9. Dispensasjon

Kommuneoverlegen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forskriften. Henvendelsen må rettes skriftlig til Aure kommune. Søknaden/henvendelsen sendes til kommunens postmottak (se hjemmeside for kontaktinformasjon). Dispensasjon gis ikke over telefon.

 

§ 10. Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder jf. smittevernloven § 8-1.

 

§ 11. Ikrafttredelse, varighet og endring

Forskriften trer i kraft fra 05. januar 2021 kl. 00.00 og gjelder til og med 18. januar 2021. Kommunen kan forlenge, oppheve og endre forskriften.