Kunngjøring av forslag til mindre endring av deler av reguleringsplanen for Ørnhaugen bolig- og næringsområde

Med dette kunngjøres forslag til endring av deler av reguleringsplanen for Ørnhaugen bolig- og næringsområde i Aure kommune. Forslagsstiller er grunneier Bjørn Terje Espset. Plankonsulent er Multiconsult Norge AS på vegne av tiltakshaver Remidt IKS.

Hensikten med reguleringsendringen er å muliggjøre etablering av et moderne renovasjonsanlegg. Området som berøres av endringene er lokalisert på Sjyskardet i Aure kommune på gnr./ bnr. 91/99.

Figur 1 Forslag til plankart for området, området som er berørt av endringen er markert med rød sirkel

Myndigheter, naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Eventuelle kommentarer/merknader til planarbeidet sendes skriftlig til:

Multiconsult v/ Sissel Enodd, postboks 6230 Torgarden, 7486 TRONDHEIM eller på e-post: trondheim@multiconsult.no innen 15.09.2023.

Dersom du har behov for ytterligere informasjon, kan du kontakte

Multiconsult v/ Sissel Enodd, e-post: sissel.enodd@multiconsult.no, tlf: 452 69 562

ReMidt IKS AS v/ Linn Stamnes Stokke, e-post: linn.stokke@remidt.no, tlf: 988 27 869

Dokumenter:

Planbeskrivelse - mindre endring av deler av Ørnhaugen bolig- og næringsområde (PDF, 3 MB)

Planbestemmelser - mindre endring av deler av Ørnhaugen bolig- og næringsområde (PDF, 114 kB)

Plankart - mindre endring av deler av Ørnhaugen bolig- og næringsområde (PDF, 960 kB)

Situasjonsplan - mindre endring av deler av Ørnhaugen bolig- og næringsområde (PDF, 441 kB)