Koronavirus - Informasjonsskriv til brukere av omsorgstjenestene og deres pårørende

Vi har pr. i dag ingen påviste corona-smittede i vår kommune. Alle tiltak som er satt inn har hatt fokus på å begrense utbredningen av smitte så mye som mulig. Mer informasjon om aktuelle tiltak for Aure kommune er tilgjengelig på vår hjemmeside www.aure.kommune.no

Aure kommune følger rådene fra Folkehelsedirektoratet www.fhi.no fortløpende. Vi er også i tett kontakt med Fylkesmannen som samordner tiltakene i Møre og Romsdal.

Vi forventer at vi i tiden fremover vil få utfordringer med å ha nok tilgjengelig helsepersonell for å kunne opprettholde dagens nivå på pleie- og omsorgstjenestene.

Flere tjenestetilbud er allerede satt på vent, inntil folkehelseinstituttet lemper på sine strenge restriksjoner for reise og sosial kontakt. Se hjemmesiden for fullstendig liste over tilbud som er midlertidig opphørt.

I tiden fremover må vi som følge av mangel på helsepersonell og mange syke pasienter forvente at kvaliteten på tjenestene midlertidig blir redusert, og at tilbud som trening, aktivisering, avlastning, korttidsopphold og praktisk bistand må utgå. Dette er svært beklagelig, men slik vi ser det, den eneste muligheten vi har for å sikre at flest mulig vil få nødvendig hjelp til å overleve en forventet utbredelse av Covid-19.

Alle brukerne vil bli varslet, hvis/når noen av de individuelt tilmålte tjenestene må utgå. Det vil i forkant bli gjort en kartlegging av primærsykepleier, sammen med pårørende, for å vurdere den enkeltes situasjon.

Vi oppfordrer pårørende som har mulighet til å hjelpe sine nære i denne perioden, til å ta kontakt med tjenestestedene, for å melde inn oppgaver de kan bistå med.

Før øvrig minner vi om restriksjoner på besøk i sykehjem og i omsorgsboliger, og håper på forståelse for at dette byr på en del praktiske og sosiale utfordringer.

Det oppfordres fortsatt til å unngå nærkontakt, og ha gode vaner for håndhygiene, hosting og snyting, ihht www.fhi.no.

Ved felles innsats kan vi avgrense situasjonen, og begrense risikoen for våre eldste innbyggere.

På forhånd – takk for hjelpen!

Kontaktinformasjon

Lene Sletta
Enhetsleder Omsorg
E-post
Telefon 71 64 75 04
Mobil 907 98 984
Jacob Romijn
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 71 64 75 70