Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for Aure kommune - forslag på offentlig ettersyn

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §11-14 vedtok kommunestyret i Aure kommune i møte den 18.02.2021, sak 4/21, å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2033 for Aure kommune ut til offentlig ettersyn og sendt til sektormyndighetene til uttale.

Saksutskrift Aure kommunestyre sak 4/21 (PDF, 428 kB)

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033 (PDF, 3 MB)

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel 2021 - 2033 (PDF, 3 MB)

I henhold til Plan- og bygningslovens §11-1 skal alle kommuner ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for utviklingen i kommunen.

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Gjeldende samfunnsdel for Aure kommune ble vedtatt i 2008. Gjennom Kommunal planstrategi Aure kommune 2020-2023 ble det fastsatt at det skulle startes opp arbeid med en ny samfunnsdel.

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 16.april 2021. Bruk helst elektronisk skjema på kommunens hjemmeside, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE.