Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Søknadsfrist 20. april 2021

pengestøtte - Klikk for stort bildePengestøtte 320 516 kroner skal deles ut. Lokale virksomheter i Aure kommune kan nå søke på disse midlene. 

Midlene tildeles med henvisning til Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

 

Mål for tilskuddet og krav til bruk av tilskuddet

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

Tildelingskriterier

  • Støtte gis til næringer med kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging
  • Virksomheter med hovednæring innenfor reiseliv-, arrangement- og serveringsnæringene samt bedrifter som har vært nødt til å sette inn spesielle tiltak vil bli prioritert
  • Lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene blir vektlagt

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen.

Ubrukte midler som følge av at det ikke er benyttet innen 1.9.2021 skal tilbakebetales til KMD. Eventuelle tilbakeføringer av støtte, eller ubrukte midler som følge av frafall av tilsagn på et senere tidspunkt skal også tilbakebetales til KMD.

 

Regelverk

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til gjeldende regelverk og retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker er selv ansvarlig for:

  • Å gi informasjon om hvilken annen offentlig støtte foretaket har mottatt i løpet av 2019, 2020 og 2021, og hvordan denne støtten er hjemlet.
  • At samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Søknad

Søknad om støtte skal registreres i regionalforvaltning.no i et søknadsskjema laget for denne ordningen med disse krav til søknaden:

  • Foretakets navn og organisasjonsnummer
  • Tilskuddsbeløp
  • Informasjon om ekstrakostnader og tapte inntekter
  • Informasjon om eventuelt annen offentlig støtte mottatt i 2019, 2020 og 2021
  • Kort begrunnelse for søknaden

 

Søknadsfrist: 20. april 2021.

 

Behandling av søknader

Hovedutvalg for næringsutvikling vil behandle de innkomne søknadene etter innstilling fra rådmannen.