Hjelp i forbindelse med forskningsprosjektet Min type 2 diabetes

Samarbeidsprosjektet Min T2D er nå godt i gang med første del av en studie som skal vare frem mot sommeren 2021. Målet med prosjektet er å skape et mer persontilpasset og helhetlig tilbud for personer med diabetes type 2. Ved å forske på tilbudet samtidig som det utvikles, kvalitetssikres modellen. Nå søker prosjektet nye deltakere til å delta i studien med oppstart i januar.

48 deltakere fra Kristiansund, Hustadvika, Averøy og Aure deltar denne høsten i studien. Halvparten tester det nye tilbudet, mens den andre halvparten skal leve som normalt og fungerer som kontrollgruppe.

Søker deltakere

Vi oppfordrer personer som har interesse av å delta om å ta kontakt med Friskliv og mestring i Kristiansund eller Hustadvika friskliv.

Målet er gjennom ulike tilnærminger å motivere til varig endring med fokus på den enkelte deltakers behov. Tjenesten består av et 12-ukers lavterskel tilbud med fokus på opplæring og oppfølging, og vil utføres gjennom kommunenes frisklivssentraler.

I forbindelse med studien er det tre ting vi ønsker deres hjelp til:

 1. Rekruttering
 2. Laboratorieprøver ved deltakeres fastlegekontor
 3. Videresende prøvesvar

Rekruttering

Deltakere må ha diabetes type 2 og være mellom 25-75 år. Personer med ustabil hjerte- og karsykdom eller KOLS grad >2 kan ikke delta.

Laboratorieprøver

Ved inklusjon av en ny deltaker vil frisklivssentralen forespørre deltakers fastlege om lab-undersøkelser. Vi håper de aktuelle fastlegene vil være behjelpelig med dette.

Det er disse prøvene vi har behov for:

 1. Blodtrykk (sittende3 målinger)
 2. Blodprøver (fastende)
  • B-HbA1c
  • S-Kolesterol
  • S-HDL
  • S-LDL
  • S-Triglyserider
  • fS-C-peptide
  • fS-glucose, fastende
  • B-Hemoglobin
  • S-kreatinin
  • hs-CRP (S-MikroCRP)

 

Vi håper dere vil støtte oss i dette viktige arbeidet.

Hilsen

Maria Therese Aasen-Stensvold

+47 415 49 777

www.helseinnovasjonssenteret.no

 

Klikk for stort bilde