Gratis klima- og energirådgiving til bustadeigarar

Aure kommune kommune tilbyr no gratis klima- og energirådgiving til innbyggjarane i ei begrensa periode.

to mennesker ved en PC i et kjøkken Bård Gudim

Rådgivinga skal bidra til at bustadeigarar bruker energi meir effektivt og klimavenleg, og i større grad bruker lokale fornybare energikjelder som til dømes solenergi. I tillegg skal bustadeigarar få gode råd om ladeløysingar for elbil og støtteordningar.

– Tilbodet er ein del av arbeidet til kommunen med klima og energi. Vi skal bidra til kunnskapsbygging og legge til rette for at innbyggarar skal kunne ta klimavenlege val, seier miljørådgjevar Ragnhild Småsund i Aukra kommune.

Tilbodet omfattar

 

 

Gratis og uforpliktande klima- og energirådgiving

 

Aure kommune gjennomfører frå 4. oktober 2022 ein klima- og energirådgivingskampanje retta mot hushaldningar. Hensikta er å motivere bustadeigarar til å redusere energibruken i eigen bustad og ta klimavenlege val. Kampanjen er nettbasert gjennom bruk av energiportalen.no og tilbod om digital synfaring med ein objektiv energirådgivar. Du kan mellom anna få råd om:

 

  • Elbillading
  • Etterisolering av vegger og tak
  • Byting av vindauge og dører
  • Installering av varmepumpe eller solceller
  • Smart styring
  • Alternative energikjelder
  • Støtteordningar frå Enova

 

Energianalyse på nett

Verktøyet Energiportalen gjer det mogleg med objektiv nettbasert energianalyse av bustaden din. Gå til aukra.energiportalen.no og søk opp bustaden din. Du får rettleiing til korleis d.

 

Synfaring med energirådgivar

Du kan avtale ei synfaring med ein energirådgivar, som kan hjelpa deg med smarte klima- og energiløysingar tilpassa bustaden og økonomien din. Dette er eit avgrensa tilbod. Gå til kalenderen for å finne ledige tider. Tilbodet er no avslutta.

 

Kampanjen er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunane i fylket. Tenestene og rådgivinga er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.