Forbud mot nydyrking av myr

2.juni 2020 fastsatte regjeringa forskriften som forbyr nydyrking av myr. Forbudet ble tredd i kraft samme dag.

Hovedregelen er at nydyrking av myr er forbudt, men grunneiere kan få dispensasjon i bestemte tilfeller. Minst et av disse vilkårene må oppfylles:

– at grunneier mister andre produksjonsarealet på grunn av tap av leiejord eller ved utbygging i offentlig regi som samferdselstiltak eller lignende.

– at grunneiers eneste dyrkingsressurs er myr

– eller for å ivareta særskilte produksjoner i myr på fjellgrunn

Dispensasjon til å nydyrke dyp myr (over 1 meter) forutsetter at dyp myr er det eneste tilgjengelige dyrkingsarealet på eiendommen, med unntak for produksjoner i myr på fjellgrunn.

Forbudet bygger på forslaget som regjeringen sendte ut i desember 2018. Der het det at en bare skal kunne få dispensasjon i særlige tilfeller. Et av vilkårene var at myrarealet har en dybde på i snitt under en meter.

Areal med myrvegetasjon og minst 30 cm torvlag blir regnet som myr. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget ubrukt i over 30 år regnes også som nydyrking.

I 2010 vart det òg foreslått et forbud mot nydyrking av myr som den gangen ble stoppet.

Av vel 12 mill. mål jord som kan nydyrkes i Norge er 35 % myr og 56 % produktiv skog

Kilde:

Nationen

Informasjon

For mer utfyllende informasjon se fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om nydyrking  (PDF, 329 kB)