Eiendomsskatt på næringseiendommer fra og med 2019

I budsjettforliket om statsbudsjettet for 2018, kommunestyre-sak 66/17,  ble kommunenes mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk endret.

For å kompensere for skattebortfallet ser Aure kommune seg nødt til å innføre eiendomsskatt på næringseiendommer, jfr. Eigedomsskattelova § 3, bokstav d.

Arbeidet med å taksere øvrige eiendommer og å vurdere eksisterende takster skal om mulig være avsluttet innen 1. mars 2019.

Dette betyr at alle næringseiendommer i kommunen må takseres etter reglene for næringseiendom innen utskrivingsfristen for 2019, iht. esktl. § 4 andre ledd, andre og tredje punktum.

 

§ 4 andre ledd 

Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags-eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og likeins næringseiendom. Til næringseiendom vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, industrielle verk, steinbrot, losse- og lasteplassar og liknande arbeids-og driftsstader samt kontorlokale, butikk hotell og serveringsstad mv. Produksjonsutstyr og – installasjonar skal ikkje reknast med i eigedomsskattegrunnlaget for næringseiendom.

 

Verk og bruk som fra skatteåret 2019 skal regnes som næringseiendom

Verk og bruk skal fra 2019 defineres og takseres som næringseiendommer, uten anledning til å ta med produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner i skattegrunnlaget. Denne endringen er gjennomført ved at «verk og bruk» er byttet ut med «næringseiendom» i eiendomsskatteloven § 4.

Unntak

  • Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, samt flytende oppdrettsanlegg.

 

Informasjon til skattytere

Brev til alle eiere av næringseiendommer blir utsendt i løpet av november. Kommunen ber her om å oppgi kontaktpersoner for den enkelte eiendom.

 

Aure kommune har engasjert Verditaksering Kjell Larsen AS for å bistå med arbeidet i forbindelse med takseringen. Takstmann i selskapet vil ta kontakt med kontaktpersonen for å innhente nødvendig informasjon om eiendommen.

 

Taksering av næringseiendommer

Næringseiendommer takseres i henhold til retningslinjer for taksering av næringseiendom vedtatt av sakkyndig nemnd.

Takstmann vil gjennomgå alle opplysninger om deres eiendom, og vurdere om det er behov for å skaffe ytterligere opplysninger. Basert på ovennevnte utarbeider takstmann et forslag til takst, som oversendes sakkyndig nemnd for fastsettelse av takst på eiendommen.

Ved mindre og enkle næringseiendommer vil befaring gjennomføres uten at eier er tilstede, med mindre eier krever dette.

Kontaktinformasjon

Peder Hønsvik
Økonomisjef
E-post
Telefon 71 64 74 22

Åpningstider

Mandag - fredag:

08:00 - 15:15 (15.april-14.oktober)
08:00 - 15:45 (15. oktober - 14. april)

Adresse

Aure kommune
Postboks 33
6689 Aure