Detaljregulering utvidelse av settefiskanlegg Nordheim

Hovedutvalg for kommuneutvikling i Aure vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11, i sak 21/21 møtedato 05.05.2021, å legge forslag til detaljregulering for utvidelse av settefiskanlegg Norheim, gnr.234 bnr.1 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Asplan Viak AS har på vegne av MOWI ASA, gnr.234 bnr.1 m.fl., fremmet forslag til detaljregulering for utvidelse av settefiskanlegg Norheim på Stabblandet. Hovedformålet med reguleringen er å legge til rette for en forutsigbar og langsiktig næringsutvikling knyttet til dagens settefiskanlegg i Haltvika. Planforslaget legger til rette for videreføring og utvidelse av eksisterende virksomhet, og regulere virksomhetens arealer slik at formell arealbruk samsvarer med faktisk og fremtidig arealbruk. 

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 847 kB)

Saksutskrift (PDF, 499 kB)

Planforslaget inneholder flere vedlegg, og disse er tilgjengelige i kommunens innsynsløsning.

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 25. juni 2021. Bruk helst elektronisk skjema på kommunens hjemmeside, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE