Detaljregulering Strandheim

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 26.08.2020, sak 49/20, å legge forslag til detaljregulering Strandheim, gnr.216 bnr.14 og 35, ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Areal & Plan as har på vegne av F&A Eiendom AS fremmet forslag til detaljregulering for Strandheim, gnr. 216 bnr.14 og 35 ved Målabukta på Leira. Planforslaget legger opp til to tomter for flermannsboliger og fire tomter for eneboliger.

Saksutskrift KOMUTV-sak 49/20 (PDF, 538 kB)

Detaljregulering Strandheim (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse og bestemmelser Strandheim (PDF, 8 MB)

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 2.november 2020. Bruk helst elektronisk skjema, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE.