Detaljregulering Kalland hytteområde

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11 vedtok Hovedutvalg for kommuneutvikling i møte den 17.12.2020, sak 82/20, å legge forslag til detaljregulering for Kalland hytteområde gnr.63 bnr.2 m.fl., ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Areal & Plan as har på vegne av grunneier på gnr.63 bnr.2 fremmet forslag til detaljregulering for Kalland hytteområde sørvest på Skardsøya. Planforslaget legger opp til fire nye tomter for fritidsbebyggelse, i tillegg til at det eksisterer fire bebygde fritidsboliger innenfor planområdet.

Plankart (PDF, 2 MB)

Planbestemmelser og planbeskrivelse (DOCX, 3 MB)

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 1.mars 2021. Bruk helst elektronisk skjema, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE.