Detaljregulering Gjelabukta fritidsområde

Hovedutvalg for kommuneutvikling i Aure vedtok med hjemmel i Plan- og bygningslovens §12-11, i sak 22/21 møtedato 05.05.2021, å legge forslag til detaljregulering for Gjelabukta fritidsområde del av gnr.97 bnr.1, ut til offentlig ettersyn samt sendt til sektormyndigheter og naboer med frist på seks uker for å komme med merknader.

Areal & Plan as har på vegne av Svein Gjerde, gnr.97 bnr.1, fremmet forslag til detaljregulering Gjelabukta fritidsområde ved Arasvika sør på Ertvågøya.

Det er foreslått regulert fire områder for konsentrert fritidsbebyggelse som planlegges utbygd med fritidsleiligheter i rekke, og inntil 2 og 3 plan. Grunnplanet er gjennom forslaget til bestemmelser tenkt å kunne benyttes til naust i alle byggeområdene. Arealer regulert til småbåtanlegg i sjø gjennom detaljreguleringen vedtatt i 2013 blir noe redusert som følge av ny plan.

Strandlinja nord for regulert sjøsettingsplass for småbåter er avstatt til friområde, og kan egne seg for tilrettelegging til badestrand. Gjennom §3 i forslaget til reguleringsbestemmelser er det tenkt å gi anledning til å tilføre sand for å forbedre strandsonen ved friområdet F1 som badestrand.

Plankart (PDF, 4 MB)

Planbeskrivelse og bestemmelser (PDF, 3 MB)

Saksutskrift (PDF, 504 kB)

Merknader til planforslaget skal sendes til Aure kommune innen 5. juli 2021. Bruk helst elektronisk skjema på kommunens hjemmeside, eller send på papir til Aure kommune, postboks 33, 6689 AURE