Priser

På denne siden finner du gjeldende priser for  Aure kommune sine tjenester.

Justering av betalingssatser og gebyrer behandles politisk ved utgangen av hvert år.

Når det gjelder praktisk bistand og korttidsopphold på sykehjem har kommunestyret gjennom i sak 5/15 vedtatt å følge de til enhver tid sentralt fastsatte maksimalsatser, jfr. forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester.

Kommunestyret behandlet betalingssatsene for 2017 i sitt møte 20. desember 2016 i sak 82/1.