Koordinerende enhet

Kontaktpunkt

Atle Hammer
e-post: atle.hammer@aure.kommune.no

Tlf : 71 64 75 54

Mob: 958 05 202

Individuell plan og brukerkoordinator

Aure kommune gir tilbud om individuell plan, ansvarsgruppe og brukerkoordinator til dem som har krav på det. Dersom du har behov for samordning av tjenester kan du søke kommunen om å få dette.

Hvordan søke

Søknadsskjema med samtykkeerklæring (PDF, 431 kB)

Kontaktpunkt for samarbeid

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringstjenesten. Den koordinerende enheten skal ha generell oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og enheten skal være kontaktpunkt og pådriver for samarbeid.

 

Et sted å henvende seg

I kommunen skal den koordinerende enheten være et sted å henvende seg. Enhet skal være en tydelig adresse for enkeltpersoner med behov for habilitering og rehabilitering, et kontaktpunkt for interne og eksterne samarbeidspartnere.


Brukerperspektiv

Kommunen skal etablere og utvikle et system som sikrer at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglig og planmessig og ytes ut fra et brukerperspektiv for eksempel gjennom bruk av individuell plan. Tjenestene skal tilbys og ytes i eller nærmest mulig brukerens vante miljø og i en for brukeren meningsfylt sammenheng.


Sikre god samhandling

Tjenestene som tilbys skal være synlige og lett tilgjengelige for brukere og samarbeidspartnere. Den koordinerende enheten skal sørge for at tjenester til brukeren ses i sammenheng, og at det er kontinuitet i tiltakene over tid, uavhengig av hvem som har ansvaret. Koordinerende enhet skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning på individ- og systemnivå.


Organisering koordinerende enhet

 • Enhetsleder for skole
 • Enhetsleder barnehage
 • Enhetsleder Hjemmetjenesten
 • Enhetsleder Sykehjem
 • Enhetsleder Habilitering og demensomsorg
 • Enhetsleder NAV
 • Enhetsleder Helse og Familie
 • Ansatt i psyksik helsearbeid

Møtefrekvens

 • Ved behov
 • Minimum hver 6. mnd:
  - oversikt planer
  - opplæring nye koordinatorer
  - plan for kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid

 

Prosedyre koordinerende enhet

 • Den ansatte (helse og omsorgspersonell) som først kommer i kontakt med en bruker med behov for koordinerte tjenester, informerer og drøfter dette med bruker og hjelper med å melde fra om dette til koordinerende enhet dersom dette er ønskelig.
 • Servicekontor kan henvise til kontaktperson for KOE
 • Helsepersonellet gir informasjon om individuell plan (IP), hva det er og hva det ikke er: "Rett til tjenester ligger i enkeltvedtak, og at IP ikke er en tjeneste, men et samarbeidsdokument. Likevel klageadgang til fylkesmannen". Søknad og svar må derfor utformes.
 • Dersom den ansatte har kompetanse til å foreta kartlegging, gjennomføres dette og søknad sendes koordinerende enhet
 • Om ikke den ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å foreta kartlegging, meldes likevel behovet inn til koordinerende enhet, og enheten oppnevner en ansatt til å foreta kartleggingen.
 • I begge tilfeller kalles de aktuelle fagpersonene inn til møte i koordinerende enhet, og søknaden om koordinerte tjenester (ip, brukerkoordinator eller ansvarsgruppe)  behandles opp imot gjeldende lovverk. Svar på søknad utformes skriftlig og sendes søker.
 • Ved positivt svar på søknad utnevnes også brukerkoordinator via koordinerende enhet
 • Innkallingen til møter i KOE har ingen faste datoer, men gjøres ved behov og skal overholde svarfrister i lovverk. Enheten har uansett  halvårsvise møter, som et minimum, for å sikre plan for opplæring av koordinatorer, planlegge fagdager etc.
 • Ved søknader fra voksne, tilstrebes det å legge møtet i umiddelbar etterkant av inntaksmøtene på tirsdager
 • Flytskjema og prosedyre for IP, brukes som en modell for hvordan en går fram i arbeidet.
 • Ved uenighet vedrørende saksbehandling og/eller tildeling av koordinator i en bestemt enhet, har rådmannen avgjørende myndighet.

 

FLYTSKJEMA

 

Flytskjema koordinerende enhet - Klikk for stort bilde

Publisert av Anne Moltubakk. Ansvarlig Benedicte Nyborg. Sist endret 14.11.2016 14:05
Fant du det du lette etter?