Rullering av kommuneplanens arealdel (2016-2026)

Kontaktperson:
prosessleder Dag-Bjørn Aundal
tlf.: 71 64 74 52

Status: 2. gangs offentlig ettersyn til 23. november 2016.
 

Arealdelen til kommuneplanen er et plankart med tilhørende bestemmelser som viser planlagt bruk av alle arealer i kommunen (Plan- og bygningslovens §11-5). Dette gjelder uavhengig av om arealene er offentlig eller privat eid.

Gjeldende arealdel til kommuneplanen i Aure er fra 2008, og Aure kommunestyre vedtok i sak 19/13, møtedato 23.04.2013, oppstart av rulleringen av kommuneplanens arealdel. Som første del av denne prosessen fastsatte Aure kommunestyre i sak 52/13, møtedato 01.10.2013, planprogrammet for kommuneplanens arealdel. Planprogrammet er grunnlaget for planarbeidet, det vil si i praksis en arbeids-, utrednings- og medvirkningsplan for arbeidet med arealdelen.

Kommuneplanens arealdel utformes av kommunen og fastlegger de langsiktige og overordnede rammene for arealbruken i kommunen. Den skal i utgangspunktet dekke hele kommunen og kan derfor ikke være like detaljert som reguleringsplaner. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende. Det betyr at eventuelle byggetiltak må være i tråd med arealformålet på og bestemmelsene til kommuneplanens arealdel, eller i tråd med reguleringsplan for området.

 

Lovgrunnlag og veiledere

Gjeldende kommuneplan for Aure kommune (2008/2019)

GrunnlagsdokumenterTidlig vår i Mjosundet - Klikk for stort bilde

Referater, dokumenter, temakart etc. som er offentlige

 

Vedtaksdokumenter

 

Høringsdokumenter

Med bakgrunn i Hovedutvalg for kommuneutvikling sitt vedtak i sak 71/16 legges følgende dokumenter ut til  2. gangs offentlig ettersyn og sendes sektormyndighetene til uttale med frist til 23. november 2016 for å komme med merknader:


 I tillegg legges det ut til offentlig ettersyn en konsekvensutredning av innspillene som ikke er foreslått innarbeidet i forslaget til ny arealdel. (PDF, 7 MB) En konsekvensutredning (KU) er en kartlegging av et foreslått tiltaks konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn.

 

Utgåtte høringsdokumenter til informasjon

  1. Kommuneplanens arealdel 2016-2026, planbeskrivelse med konsekvensutredning (PDF, 14 MB)
  2. Kommuneplanens arealdel 2016-2026, plankart (PDF, 4 MB)
  3. Kommuneplanens arealdel 2016-2026, planbestemmelser og retningslinjer (PDF, 2 MB)
  4. Konsekvensutredning av innspill som ikke er foreslått innarbeidet i forslaget til ny arealdel (PDF, 6 MB)
  5. Møte i planforum 28.10.2015 (PDF, 321 kB)
Publisert av Unni Rolseth. Ansvarlig Dag-Bjørn Aundal. Sist endret 27.10.2016 14:17
Fant du det du lette etter?