kontaktperson
Telefon :
71 64 74 43
E-post :
arild.bye@aure.kommune.no
Tittel :
Ingeniør byggesak
Bunnhjørne
kontaktperson
Telefon :
71 64 74 49
E-post :
marit.berg@aure.kommune.no
Tittel :
Byggesaksbehandler
Bunnhjørne
kontaktperson
Telefon :
71 64 74 39
E-post :
edvard.emblem.lund@aure.kommune.no
Tittel :
skogbruk, miljø, viltforvaltning og delesak
Bunnhjørne

Bygg- og delesak

Saksbehandling av søknader om byggetillatelse og melding om tiltak etter Plan og bygningsloven utføres av enhet for plan og næring. Byggesaksbehandleren gir nødvendig veiledning i spørsmål knyttet til byggesaker.

 

 

 

Viktig informasjon til bedrifter som har hatt lokal godkjenning i Aure kommune

Fra 1. januar 2016 opphører lokal godkjenning og du skal i stedet erklære ansvar når du skal utføre arbeid i en byggesak. Mer informasjon om hvordan du skal gå fram og hva du må tenke på

 

 

Bygge uten å søke?

Veileder - kan jeg bygge uten å søke?

Informasjonsark om de nye byggereglene

 

 

 

Hvordan søke

Byggsøk

Ved å søke elektronisk via Byggsøk oppnås 30 % rabatt på gebyr.

Søk via Byggsøk

Søknadsskjema

Dersom du ikke ønsker å søke elektronisk via Byggsøk finner du aktuelle skjema her. Disse skjemaene er i pdf-format og er beregnet for å ta utskrift for manuell utfylling.

Søknader sendes da til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure eller på e-post

Priser

Priser og gebyrer plan- og byggesaksbehandling (PDF, 256 kB)

Saksbehandling

All behandling skjer med grunnlag i lover, forskrifter og vedtatte planer. Søknader som er i henhold til vedtatte planer kan avgjøres av administrasjonen gjennom delegert vedtak. Dersom tiltaket ikke er i henhold til vedtatte planer må det søkes om dispensasjon (PDF, 43 kB) etter Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 19-2. Vedtak om dispensasjon fattes av Hovedutvalg for kommuneutvikling.

En søknad om tillatelse som ikke medfører dispensasjon fra vilkårene skal avgjøres av kommunen innen tolv uker. Byggesaksgebyret skal reduseres med 25 % for hver påbegynte uke tidsfristen overskrides.

Hvis det det i tillegg ikke er kommet inn merknader fra naboer/gjenboere og uttalelser fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal kommunen avgjøre saken innen 3 uker. Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen denne fristen, regnes tillatelse for gitt. Da må  det du søker om ikke være i strid med gjeldende regler og planer.

Kommunen kan forlenge disse fristene hvis saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller tillatelse/samtykke fra andre myndigheter. Hvis fristen forlenges, så skal søkeren få melding om dette så fort det blir klart at fristen ikke vil bli holdt.

Når det gjelder varsling om tiltak som er startet opp i henhold til vedtak bør dette oversendes skriftlig pr. brev eller e-post.

Klage på vedtak

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt.  Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Skjema klage

Annen nyttig informasjon

 

Tilbakemelding på tjenesten

Publisert av Anne Moltubakk. Ansvarlig Arild Bye. Sist endret 08.02.2017 15:12
Fant du det du lette etter?