kontaktperson
Telefon :
71 64 74 69
E-post :
gunn.haugseth@aure.kommune.no
Tittel :
Enhetsleder
Bunnhjørne

Barnehageplass - søknad

Slik søker du om plass i barnehagen

 

Benytt elektronisk skjema;
 

Søk om barnehageplass 2017/2018

 

Du kan via skjemaet søke om ny plass, søke om overføring av plass/endring av plass eller si opp plass.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er et bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Ønsker du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanlig måte, kan du skrive ut etter å ha kommet inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skriverikon oppe til høyre. Søknadsskjema sendes da  til Aure kommune, postboks 33, 6689 Aure. Du kan også få skjema utlevert på servicekontoret eller i barnehagen. De kan ellers være behjelpelig med utfylling av skjema om du ønsker det.

Dette må du ha tilgjengelig ved utfylling av søknaden

Når du skal fylle ut søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) for både barnet og forsørgere tilgjengelig.

Vedlegg til søknaden

Hvis barnet ditt har rett til prioritet skal det sendes inn uttalelse fra sakkyndig. Slikt vedlegg skal sendes pr. post. Merk vedlegg med referansenummer hvis du har søkt elektronisk.

Søknadsfrist hovedopptak

Hovedopptaket har søknadsfrist 1. mars.

Personvernerklæring

Les Aure kommunes personvernerklæring (PDF, 37 kB)  ved bruk av elektroniske skjema.

 

Priser

Det kreves foreldrebetaling for 11 måneder i året, med juli som betalingsfri måned.

Priser SFO, voksenopplæring og barnehage (PDF, 91 kB)

Redusert foreldrebetaling

For å få redusert foreldrebetaling på grunn av lav inntekt må du sende inn søknad. Her finner du mer informasjon om denne ordningen

 

Barnehager i Aure kommune

 

Hvem har rett til barnehageplass

Barn i alderen 0 - 6 år og som er bosatt i kommunen har rett til barnehageplass.

Du har rett til å få barnehageplass fra august hvis barnet ditt fyller ett år senest innen utgangen av august det året du søker. Hvis barnet ditt er under ett år, kan du få tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.
 
Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet sørge for at  barnets behov for omsorg og lek blir dekt.  Det skal tas hensyn til:
• barnas alder
• funksjonsnivå
• kjønn
• sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
 
Ved opptak blir disse prioritert:
  • Barn som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for
  • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
  • Barn med nedsatt funksjonsevne

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten. Bruk av den kommunale barnehagetjenesten er frivillig. 

 

Saksbehandling

Samordnet opptak blir foretatt administrativt i samsvar med  vedtatte kriterier (PDF, 432 kB)

Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om du har fått tildelt plass og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Søknader som kommer inn i løpet av året blir behandlet av styreren i den barnehagen søknaden gjelder.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

 

Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Mer informasjon om klageretten finner du i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.
 

Skjema klage

 

Regelverk

 

Tilbakemelding på tjenesten

Publisert av Unni Rolseth. Sist endret 26.09.2017 10:46
Fant du det du lette etter?