Ofte stilte spørsmål

Andre spørsmål

Her finner du svar på vanlige spørsmål som Aure kommune får fra publikum.

Ligningskontor og folkeregister

Hvor finner jeg folkeregistret?
Det ligger under Skatt Midt-Norge
Hva er telefonnummeret til ligningskontoret?
Ligningskontoret hører nå inn under Skattetaten og telefonnummeret er 800 80000

NAV

Hva er telefonnummeret til trygdekontoret?
Trygdekontoret hører inn under NAV og har telefonnummer 55 55 33 33

Kulturskole

Hvordan søker jeg om plass i kulturskolen?
Du kan søke om plass ved å søke elektronisk.. Søknadsskjemaet kan også skrives ut via utskriftsikon som du finner når du kommer inn på selve skjemaet. Skjemaet får du også ved å henvende deg til servicekontoret.
Hvilke tilbud har kulturskolen?
Du finner oversikt over tilbudene her:

Lensmann

Hva er telefonnummeret til lensmannen i Aure?
Lensmannen i Aure har telefonnummer 71 64 40 00

Kommunen generelt

Hva er organisasjonsnummeret til Aure kommune?
Organisasjonsnummeret er 988 913 898
Hva er kommunenummeret til Aure kommune?
Kommunenummeret er 1576
Hvilket kontonummer skal jeg benytte for andre innbetalinger til Aure kommune?
For andre innbetalinger gjelder dette kontonummeret: 4202 03 99028

Andre etater

Hvordan kan jeg få kontakt med Mattilsynet?
Informasjon om Mattilsynet finner du her:
Hvor skal jeg henvende meg for å få tildelt eller bytte fastlege?
Informasjon om bytte av fastlege finner du her:

Kommunen generelt

Hvor mange innbyggere er det i Aure kommune?

Pr. 01.01.2016 var det 3.536 innbyggere i Aure kommune

Hvor mange km2 er Aure kommune?
Aure kommune er på 653 km2

Andre etater

Hva er navn, adresse og telefonnummer til Biltilsynet i Kristiansund?
Adresse: Verkstedveien 7, Kristiansund Telefon 815 44 040 Telefaks: 71 68 55 80

Kommunen generelt

Hvem er medlemmer og varamedlemmer til de ulike styre,råd og utvalg i kommunen?
Oversikten finner du her:
Hvor skal jeg henvende meg for å få svar på spørsmål om renovasjon?
Da skal du henvende deg til avdeling for kommunalteknikk, Kåre Grønbech, tlf. 71 64 74 47, e-post:

Spørsmål om nettsiden

Jeg har sett gjennom menyene på nettstedet, men finner fortsatt ikke det jeg leter etter. Hva gjør jeg?
Oppe til høyre på nettstedet vårt finner du et søkefelt. Skriv inn ordet/ordene du vil søke etter og start søk. En annen mulighet er å lete ved å gå inn på Nettstedkart i menyen øverst i på siden

Lensmann

Hvor skal jeg henvende meg når jeg har spørsmål om forliksrådet? Er forliksrådet kommunalt?
Forliksrådet har tidligere vært kommunalt, men er fra 1. januar 2006 overført til staten ved at lensmannen har overtatt sekretariatsfunksjonen for forliksrådet. Har du spørsmål om Aure forliksråd kan du ta kontakt på telefon71 64 40 00. Her finner du mer informasjon om forliksrådet i Aure:
Jeg har spørsmål om utstedelse av nytt pass. Hvor henvender jeg meg?
Du kan henvende deg til Aure lensmannskontor. Det enkelte kontor har egne skjemaer og du må også betale et gebyr for å få behandlet søknaden om nytt pass. Aure lensmannskontor har telefon 71 64 40 00. Du finner mer informasjon på:

Andre etater

Jeg finner ikke fram til statlig informasjon. Hvor kan jeg henvende meg?
Opplysningstjenesten i staten kan hjelpe deg. De svarer på spørsmål om offentlige virksomheter eller viser deg til riktig kontor. Ring grønt nummer: 800 30 300. Du kan også se på nettsidene til norge.no
Hvor sender jeg flyttemelding/adresseendring:
De fleste kan nå levere flyttemelding via internett. Du får all informasjon du trenger på www.skatteetaten.no Dersom du ikke kan levere over internett skal skjema for flyttemelding/adresseendring sendes til Skatt Midt-Norge, Postboks 2060, 6402 Molde. For å melde flytting til folkeregisteret må man ha fødselsnummer og PIN-kode fra selvangivelse eller skattekort. Folkeregisteret gir ikke melding til posten om din nye adresse. Du må levere egen flyttemelding til Posten.

Kommunen generelt

Kan jeg klage på et vedtak kommunen har gjort?
Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort. Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere personer. Klagen skal sendes til kommunen , som kan omgjøre sitt vedtak helt eller delvis. Du har også klagerett på et eventuelt nytt vedtak som kommunen gjør. Hvis kommunen velger å holde fast på sitt vedtak, går klagen til fylkesmannen. Det er forvaltningsloven som regulerer dette. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i kommunen.
Hvordan går jeg frem for å stifte en forening?
Du finner informasjon om registrering av lag og foreninger på bedin.no. Der finner du også forslag til stiftelsesdokument og en standard for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.

NAV

Jeg trenger økonomisk sosialhjelp. Hvem kontakter jeg?
Da henvender du deg til NAV-kontoret i Aure kommune. Det ligger i rådhusbygget.

Arbeid

Jeg ønsker å arbeide som au pair i utlandet. Hvor finner jeg informasjon?
På Nav.no finner du informasjon om å arbeide som au pair eller praktikant i utlandet. Du finner oversikt over byråer som formidler au pair-jobber, jobbdatabaser hvor du finner familier som søker au pair og en sjekkliste over hva du du bør ordne før du drar. Du finner også informasjon om au pair på Den europeiske ungdomsportalen.
Har jeg rett til fri fra arbeidet ved religiøse høytider etter min religion?
Du har rett til opptil to dager fri fra arbeidet i forbindelse med religiøse høytider etter din religion. Dette gjelder for de som ikke hører til Den norske kirke. Arbeidsgiveren din har rett til å kreve at du arbeider inn igjen disse fridagene. Du må varsle om slike fridager senest 14 dager på forhånd. Du finner reglene om dette i Lov om trudomssamfunn og ymist anna.
Har jeg rett til å være hjemme med et sykt barn?
Den enkelte arbeidstaker har rett på inntil 10 dager permisjon med lønn pr. år til og med det året barnet fyller 12 år. Dersom du er alene om omsorgen for barnet, har du rett på inntil 20 dager. Har du tre eller flere barn, har du rett på inntil 15 dager. Du kan ha utvidede rettigheter om barnet er kronisk sykt. Reglene finner du i arbeidsmiljøloven § 12-9 og folketrygdloven § 9-6 .
Hvor finner jeg informasjon om lønnsgarantiordningen?
Du finner informasjon om lønnsgarantiordningen på nettsidene til Nav. Lønnsgarantien skal sikre at du får utbetalt lønn, feriepenger osv. som du beviselig har til gode, men som arbeidsgiveren ikke er i stand til å betale.
Har jeg rett til å få overført deler av ferien min til neste år?
Du kan avtale overføring av inntil to ukers ferie til påfølgende ferieår (kalenderår), men du har ikke krav på dette. Dersom sykdom hindrer deg i å avvikle ferien innen ferieårets utløp, kan du som arbeidstaker kreve å få overført inntil to ukers ferie til neste år. Et slikt krav må du framsette før årets utløp. Ferie som i strid med lovens bestemmelser ikke er avviklet innen ferieårets utløp, skal overføres til påfølgende ferieår. Du finner mer informasjon om avvikling av ferie på Arbeidstilsynets faktasider om ferie. Har du flere spørsmål om ferie, kan du kontakte Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon 815 48 222.
Har jeg krav på feriepenger?
Du finner informasjon på Arbeidstilsynets faktaside om feriepenger . Du kan også kontakte Arbeidstilsynets svartjeneste på telefon 815 48 222.
Hvor finner jeg statens satser for reiser i jobbsammenheng?
Du finner særavtale for reiser innenlands for statens regning på nettsidene til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Der finner du også særavtale for reiser utenlands for statens regning og utenlandsregulativet med satser for nattillegg og kostgodtgjørelse.
Har jeg rett til fri fra arbeid for å gå i begravelse?
Det er ingen lovbestemt rett til fri fra arbeidet ved gravferd. De lovbestemte rettene til fri fra arbeid finner du i arbeidsmiljølovens kapittel 12 Rett til permisjon . Fri fra arbeidet i forbindelse med gravferd må derfor enten være avtalefestet i tariffavtale eller lokalt permisjonsreglement, eller avtales direkte med arbeidsgiver.
Hvordan søker jeg om visum til et land?
Ta kontakt med vedkommende lands ambassade i Norge. Er du usikker på om det kreves visum, kan du sjekke lista over land norsk borgere kan reise visumfritt til. Du finner også nyttig informasjon på Utenriksdepartementets landsider
Trenger jeg pass for å reise i Schengen-området?
I utgangspunktet trenger du ikke pass for å reise mellom landene i Schengen-området. Men landene som er med i Schengen-samarbeidet, kan innføre midlertidig passkontroll på sine grenser dersom det oppstår trussel mot ro, orden eller lovlydighet i landet. Derfor bør du likevel alltid ta med passet for å være på den sikre siden. Du trenger også passet som legitimasjon fordi Norge kun har passet som godkjent nasjonalt identitetsbevis. Flere flyselskaper i Europa krever pass i forbindelse med ombordstigning i fly. På politiets nettsider finner du generell informasjon om pass og en oversikt over hvilke land som er med i Schengen-samarbeidet .Vær oppmerksom på at blant annet Irland og Storbritannia ikke er med i Schengen-samarbeidet.
Hvordan søker jeg om pass?
Du kan søke om pass på en rekke av landets politistasjoner og lensmannskontor. Du kan kontakte Aure lensmannskontor, tlf. 71 64 40 00. Du kan også søke om pass ved norske utenriksstasjoner (ambassader og enkelte generalkonsulater). Les mer om hvordan du søker om pass på politiets nettsider.
Har jeg rett til å gå hjem når det er særdeles varmt på arbeidsplassen?
Du har ikke rett til å gå hjem fra arbeidet. Dersom du ønsker pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, må du avtale dette med arbeidsgiveren. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19° eller over 26° skal unngås. Les mer om varme og kulde på jobben på Arbeidstilsynets faktasider
Jeg ønsker å søke arbeid i et land utenfor Europa. Hvordan går jeg fram?
Ta kontakt med landets ambassade i Norge . Nav Internasjonalt kan gi deg informasjon om trygderettigheter i Norge hvis du jobber utenlands.
Hva er minstelønna i Norge?
Norge har ikke en nasjonal lovfestet minstelønn. Minstelønn i Noreg blir fastsatt mellom partene i arbeidslivet, og den er nedfelt i tariffavtalen for det spesifikke området du jobber innenfor. Noen tariffavtaler gjelder for alle som jobber innenfor et spesifikt område, selv om du ikke er del av denne avtalen. Slike tariffavtaler kaller vi for allmenngjorte tariffavtaler, og følgende områder har allmenngjorte tariffavtaler. Minstelønna i Norge vil altså variere etter hvilket område du jobber innenfor. Det er Arbeidstilsynet som fører tilsyn med at reglene for minstelønn blir overholdt.
Hvor får jeg tak i skattekort?

Du kan bestille skattekort på skatteetatens nettsider.

Blir det trukket skatt av lønn og pensjon i desember?
Skattepliktige med månedslønn skal ha halvt skattetrekk i desember. Pensjonister blir ikke trukket i skatt i pensjonsutbatalingen for desember. Dette trekkfritaket gjelder likevel ikke for kildeskatt på pensjon. Skatteoppkreverkontoret (kommunekassereren, kemneren) i kommunen din kan gi mer informasjon.

Rettigheter og arbeidsmiljø

Har jeg rett til å gå hjem når det er særdeles varmt på arbeidsplassen?
Du har ikke rett til å gå hjem fra arbeidet. Dersom du ønsker pauser, forskjøvet arbeidstid, eller eventuelt å avbryte arbeidet, må du avtale dette med arbeidsgiveren. Lov eller forskrifter inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19° eller over 26° skal unngås. Les mer om varme og kulde på jobben på Arbeidstilsynets faktasider.

Barn

Når forfaller barnehageregningene til betaling?
De forfaller den 21. i måneden.
Har jeg rett til å være hjemme med et sykt barn?
Den enkelte arbeidstaker har rett på opptil 10 dager permisjon med lønn pr. år til og med det året barnet fyller 12 år. Dersom du er alene om omsorgen for barnet, har du rett på opptil 20 dager. Har du flere enn to barn, har du rett på opptil 15 dager. Du kan ha utvidede rettigheter om barnet er kronisk sykt, se arbeidsmiljøloven og folketrygdloven:
Hvordan bytter jeg barnehage for barnet mitt?

For å bytte barnehage til en annen må det søkes via skjema for endring av barnehageplass: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1912&ouref=1576
 

Hvordan søker jeg om barnehageplass?

I Aure kommune er det elektronisk søknad til alle barnehager i kommunen, både til kommunale barnehager og til den private barnehagen: https://skjema.kf.no/more/wizard/wizard.jsp?wizardid=1912&ouref=1576

Har jeg rett til permisjon ved tilvenning av barn i barnehage eller skole?
Det er ingen lovbestemt rett til fri fra arbeidet ved tilvenning av barn i barnehage eller skole. De lovbestemte rettene til fri fra arbeid finner du i arbeidsmiljølovens kapittel 12 Rett til permisjon . Fri fra arbeidet i forbindelse med skolestart eller oppstart i barnehage må derfor enten være avtalefestet i tariffavtale eller lokalt permisjonsreglement, eller det kan avtales direkte med arbeidsgiver.

Barnevern

Kan jeg klage på et vedtak som barnevernet i kommunen har gjort?
Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i kommunen. Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet og skal blant annet se til at barnevernet setter i verk de oppgåvene de er pålagt å gjøre etter barnevernloven. En klage skal sendes kommunen, som kan omgjøre sitt vedtak helt eller delvis.
Hvor finner jeg kontaktinformasjon til familievernkontoret?
Kan jeg få sperret tilgangen til spill m.m. på barnas telefon?

Alle teleselskap skal tilby sperreordninger til sine kunder. Dette betyr at alle kan blokkere eller begrense tilgangen til fellesfakturerte innholdstjenester, slik som ringetoner, spill og å ringe utvalgte numre. Du finner mer informasjon om på telefonabonnement på Forbrukerrådets nettsider:

Hvilke type tjenester kan barnevernet bidra med?
Barnevernet jobbar for det meste med forebyggennde hjelpetiltak som f.eks: - Støttekontakt - Råd og rettledning - Ansvarsgrupper - Økonomisk bistand osv.
Kan jeg være anonym når jeg tar kontakt med barnevernet?

Barnevernet kan gi anonymitet overfor private som melder bekymring til barnevernet. En kan midlertid ikke frita for vitneplikten om saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. En kan også ringe barnevernleder i kommunen for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Dette for først å kunne klargjøre om det er en sak for barnevernet.

Bibliotek

Kan jeg levere bøker når biblioteket er stengt?
Ja, du kan levere på servicekontoret
Koster det noe å få lånekort?
Det er gratis å få lånekort
Hvor mye kan jeg låne?
Det er ingen begrensninger på antall lån
Kan jeg fornye lånene mine?
Ja, såfremt det ikke er venteliste
Kan jeg reservere bøker som ikke er inne?
Ja
Låner dere inn bøker fra andre bibliotek?
Ja
Koster det noe å bruke Internett?
Nei
Hvordan logger jeg inn på publikumsmaskinene?
Bruk av publikums-pc krever ikke passord
Har dere trådløst nettverk?
Ja
Stempler dere "rett kopi"?
Ja

Bolig

Hvem kan få startlån og hvor søker jeg?
Personer som ikke får lån fra private banker eller som mangler egenkapital, som for eksempel unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede eller flyktninger, kan søke om startlån. Husbanken har utfyllende informasjon om startlån Søknaden skal sendes til Aure kommune.
Hvordan klager jeg på et avslag på bostøtte?
Klage på avslag på søknad om bostøtte skal du sende til Aure kommune. Fristen er 3 uker fra den dagen du fikk vedtaket. Din saksbehandler kan hjelpe deg å klage. På Husbankens nettsider finner du mer informasjon om klage:

Tiltak

Hvor lenge varer en byggetillatelse?
Er et byggetiltak ikke satt i gang senest 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Dersom et tiltak er satt i gang, men er innstilt i lengre tid enn 2 år, faller tillatelsen også bort
Hva må jeg gjøre for å få ferdigattest/midlertidig brukstillatelse?
Når et byggetiltak er ferdig, skal de foretakene som har ansvaret for kontrollen foreta en såkalt sluttkontroll. De kontrollansvarlige skriver ut en kontrollerklæring hvor det bekreftes at byggetiltaket er utført i samsvar med tillatelsen og at det foreligger dokumentasjon på at kontrollen er gjenomført i samsvar med godkjent kontrollplan. Ansvarlig utførende eller samordner legger erklæringen(e) sammmen med anmodningen om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. Et tiltak kan ikke brukes før ferdigattest/brukstillatelse er gitt.
Hvor kan jeg få opplysninger om gårdsnr., bruksnr., tomtestørrelse o.l.?
Det kan du få ved å henvende deg til servicekontoret. Tlf.: 71 64 74 00, e-post:
Hvor kan jeg bestille situasjonskart med naboliste til byggesaken min?
Det kan du få ved servicekontoret. Tlf.: 71 64 74 00, e-post:
Hvordan kan jeg finne fram til godkjente fagfolk når jeg trenger håndverker?
Godkjente håndverkere med mesterbrev kan du finne ved å søke i Mesterregistret. På forbrukersidene mesterbrev.no får du tips om valg av håndverker og informasjon om hva mesterbrev er. Gode råd ved bruk av håndverker og oversikt over dine rettigheter finner du på forbrukerportalen.no
Er endret bruk fra bolig til fritidsbolig søknadspliktig?
Bruksendring fra bolig til fritidsbolig er søknadspliktig.
Hvilke naboer må varsles når jeg skal bygge på min eiendom?
Alle som grenser inn til den eiendommen det skal bygges på, samt gjenboere over veien som grenser til tomta di
Hva er status i byggesaken min?
Ta kontakt med servicekontoret. De er behjelpelig med svar når saken er registrert og behandlet.
Kan jeg klage på et vedtak kommune har gjort?
Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort. Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere personer. Klagen skal sendes til kommunen , som kan omgjøre sitt vedtak helt eller delvis. Du har også klagerett på et eventuelt nytt vedtak som kommunen gjør. Hvis kommunen velger å holde fast på sitt vedtak, går klagen til fylkesmannen. Det er forvaltningsloven som regulerer dette. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i kommunen.

Kart og eiendom

Hvor kan jeg få eiendomsopplysninger som gårdsnummer/bruksnummer, tomtestørrelse o.l.?
Det kan du få ved å henvende deg til servicekontoret, tlf. 71 64 74 00, e-post:
Hvor kan jeg bestille situasjonskart m/naboliste til byggesaken min?
Det kan bestilles på servicekontoret, tlf. 71 64 74 00, e-post:
Hvor finnes det eiendomsinformasjon på internett?
Det finner du på en oversikt Statens kartverk har laget på sine nettsider:
Hvor finner jeg informasjon om eiendommen min?
Gå på karttjeneste og velg Aure kommune. Skriv inn gårds- og bruksnr. og klikk på eiendommen etter at denne er markert på kartet. Da vil du få opp opplysninger om eiendommen din i venstre marg.
Er boplikt og konsesjon det samme?
Nei. Boplikt betyr enten at kjøper av boligeiendom må forplikte seg til å bruke eiendommen som helårsbolig eller at kjøper av landbrukseiendom må bosette seg på eiendommen innen ett år og selv bebo og drive den i minst fem år. Konsesjon er noe som gis av myndighetene: Et konsesjonspliktig erverv/kjøp kan ikke tinglyses med mindre konsesjon er gitt. Det betyr at et slikt erverv ikke dekkes av unntak fra konsesjonsplikten
Hvor kan jeg finne informasjon om tomtefeste?
På nettsidene til Justis- og politidepartementet finner du en veiledning om regulering av festeavgift. Selve tomtefesteloven finner du på Lovdata.no. Trenger du videre hjelp til å tolke loven og forskriftene, kan du kontakte Tomtefesterforbundet eller Huseiernes Landsforbund. Disse organisasjonene yter juridisk hjelp til sine medlemmer.

Næring og etablering

Hvor kan jeg få informasjon om etablering av egen bedrift?
Du finner informasjon om å starte egen bedrift i Etablererguiden fra Bedin. For å få hjelp på direkten kan du kontakte Narviktelefonene på telefon 800 33 840 eller på nettprat. Du finner svar på de vanligste spørsmålene om regler for å starte og drive egen bedrift på altinn. Finner du ikke svar på nettsidene, kan du sende-post

Psykiatri

Hvor kan jeg få hjelp når jeg sliter psykisk?
I kritiske eller livstruende situasjoner skal du straks ringe Øyeblikkelig hjelp på telefonnummer 113. Forklar hva som har skjedd og fortell hvilken adresse du ønsker hjelpen til. Hvis situasjonen ikke er akutt, det vil si at det ikke er fare for liv og helse, kan du kontakte fastlegen din eller nærmeste legevakt. Hvis du trenger noen å snakke med, kan du ringe Mental Helses hjelpetelefon 116 123 eller Kirkens SOS 815 33 300. På nettsidene til helsenorge.no finner du gode råd om psykisk helse:
Hvor finner jeg oversikt over private psykologer og legespesialister med driftsavtale?
Det finner du på nettsiden til Helse Midt-Norge
Hvordan bytter jeg fastlege?
Du kan bytte fastlege via internettsiden MinFastlege, Min Side eller ved å kontakte fastlegekontoret på telefon 810 59 500. På nettsidene til 'Helfo finner du mer informasjon om fastlegeordningen og en oversikt over fastlegene i kommunen din. Du kan også melde deg inn i eller ut av ordningen via disse sidene.

Helse

Blir formuen regnet med når egenbetaling for opphold på sykehjem blir fastsatt?
Vederlaget for opphold i kommunale institusjoner blir regnet ut på grunnlag av inntekten. Eventuelle renter av formue blir regnet som inntekt, mens selve formuen ikke blir tatt med i grunnlaget for utregningen av vederlaget . Det blir heller ikke lotterigevinst eller gevinst ved salg av bolig. Reglene finner du i:
Hvordan klager jeg på et avslag på hjelp og avlastning eller avslag på plass i sykehjem?
Klage på et avslag på søknad om hjelp og avlastning skal du sende til kommunen som har avslått søknaden. Du kan også klage dersom kommunen bare delvis har innvilget søknaden eller imøtekommet søknaden på en annen måte enn det du ønsket. Kommunen skal alltid begrunne avslaget, blant annet med hvilke fakta som etter kommunens mening var avgjørende for at søknaden ble avslått. På nettsidene til Statens helsetilsyn finner du informasjon om hva som skal tas med i klagen og hvordan du kan klage videre dersom kommunen ikke omgjør vedtaket.
Kan jeg klage på et vedtak kommunen har gjort?
Du har rett til å klage på et enkeltvedtak som kommunen har gjort. Et enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter for en eller flere personer. Klagen skal sendes til kommunen , som kan omgjøre sitt vedtak helt eller delvis. Du har også klagerett på et eventuelt nytt vedtak som kommunen gjør. Hvis kommunen velger å holde fast på sitt vedtak, går klagen til fylkesmannen. Det er forvaltningsloven som regulerer dette. Fylkesmannen er klageinstans for enkeltvedtak i kommunen.
Hvor finner jeg oversikt over pasient- og brukerorganisasjoner?
På nettsidene til Helse Nord RHF finner du en samling med lenker til pasient- og brukerorganisasjoner i Norge.
Hvor finner jeg pasient- og brukerombudet?
Hvert fylke har et pasient- og brukerombud. Du kan kontakte pasient- og brukerombudet når du mangler informasjon om rettigheter og ordninger, trenger råd om hvordan du skal gå fram eller har opplevd noe du ikke syntes var bra. Fylkesoversikt og mer informasjon finner du på nettsidene til pasient- og brukerombudene.
Hvor kan jeg få informasjon om rettigheten til fritt valg av sykehus?
Du finner informasjon om fritt sykehusvalg på nettsidene www.sykehusvalg.no. Du kan også ringe pasientrådgivertelefonen 800 41 004.
Hvordan klager jeg på en legebehandling?
Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet eller at helsepersonell har brutt noen av sine plikter overfor deg, som for eksempel å gi forsvarlig behandling, kan du be Helsetilsynet i fylket vurdere dette. Du kan lese mer om klager og om klage på helsetjenester og helsepersonell på nettsidene til Statens helsetilsyn.
Hvordan går jeg frem for å søke om kommunale tjenester som f.eks. hjemmehjelp, trygghetsalarm, avlastningsopphold mm?
Da fyller du ut skjema for søknad om helsetjenester. Dette skjemaet finner du på kommunens hjemmesider. Du kan også få skjema ved å henvende deg til servicekontoret eller kontaktperson i hjemmetjeneste/sykehjem. Der kan du også få hjelp til å fylle ut skjemaet, om du ønsker det.

Individ og samfunn

Hvor på nettet finner jeg statsbudsjettet?
Statsbudsjettet finner du på nettstedet www.statsbudsjettet.no. Du kan bestille papirutgaven av statsbudsjettet fra Fagbokforlaget, avdeling offentlige publikasjoner, telefon 55 38 66 00, e-post offpub@fagbokforlaget.no. Offentlige etater bestiller papirutgaven fra Departementenes servicesenter , telefon 22 24 20 00.
Når begynner sommertiden?
Sommertiden begynner kl. 02.00 siste søndag i mars. Da skal klokken stilles en time fram, fra 02.00 til 03.00. Med sommertid mener man den perioden av året da klokken skal stilles en time fram i forhold til resten av året. Norge er gjennom EØS-avtalen knyttet opp til EUs regelverk på dette området. Les mer i forskrift om sommertid . Sommertiden tar slutt kl. 03.00 siste søndag i oktober. Da skal klokken stilles en time tilbake, altså fra 03.00 til 02.00. Har du problemer med å huske hvilken veg klokken skal stilles? En god huskeregel - klokken skal alltid stilles mot nærmeste sommer.
Hvor mange kommuner er det i Norge?
Det er 429 kommuner i Norge (pr. 1. januar 2012). På nettsidene til Kommunal- og regionaldepartementet ligger en oversikt over kommuner som har slått seg sammen dei siste årene.
Hvor finner jeg en oversikt over offisielle flaggdager?
Du finner en oversikt over offisielle flaggdager i 'forskrift angående bruk av statsflagget og handelsflagget'.
Hvilke land har euro som valuta?
Euro er pr. april 2012 innført som valuta i 17 EU-land: Belgia, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Kypros, Luxenburg, Malta, Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Tyskland og Østerike. I tillegg er euro også offisiell valuta i noen stater og områder utenfor EU. Du finner mer informasjon om euro på EU-kommisjonens nettsider (engelsk).
Hvor finner jeg folkeregisteret?
Folkeregisteret er en del av skattekontoret . Telefonnummeret til skattekontorene er 800 80 000.
Hvor finner jeg informasjon om kommunene i Norge?
Det finner du på Kommunenøkkelen.no. Klikk på navnet for å finne informasjon om den enkelte kommune.
Hvor kan jeg finne en oversikt over helligdager i Norge?
Du finner en oversikt i heftet Minifakta om Norge fra Statistisk sentralbyrå. Se også Lov om 1 og 17 mai som høgtidsdager og Lov om helligdager og helligdagsfred . Disse lovene lister opp de helligdagene vi har i landet.
Hvor finner jeg en oversikt over kommunenummer?
Du finner en oversikt over kommunenummer på Kommunenøkkelen . På Norge.no finner du kommunenummeret til de enkelte kommunene ved å klikke på kommunenavnet.

Lag og foreninger

Hvordan går jeg fram for å stifte en forening? .
Du finner informasjon om registrering av lag og foreninger på bedin.no. Der finner du også forslag til stiftelsesdokument og en standard for god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Renovasjon

Når får vi utlevert nye sekker for plastavfall og når blir dette avfallet hentet?
Hver abonnent får 12 plastsekker/år til å levere plastemballasje i. Disse settes som for rest- og papiravfall, fram for henting på bestemte dager iflg tømmekalenderen. Det blir innsamling annenhver måned. Tømmedag blir siste torsdag/fredag i aktuell måned.

Samboerskap

Hvor finner jeg skjema for samboererklæring?
Skjema for samboererklæring og avtale om foreldreansvar finner du på nettsidene til Barne-, likestilling- og inkluderingsdepartementet. Trenger du å bekrefte samboerskap, kan du bestille bostedsbevis fra skattekontoret (personlig oppmøte eller tlf. 800 80 000)
Hvor kan jeg finne forslag til samboerkontrakt?
På internett ligger det flere forslag til hvordan en samboerkontrakt kan utformes. JURK har laget en samboeravtale. Andre forslag til samboerkontrakter finner du på internett ved hjelp av søkemotoren. De er ingen generell likebehandling av samboere og ektepar i lovverket. Samboere blir behandlet som ektefeller på enkelte områder og som enslige på andre. Samboere må skrive testament dersom de skal arve hverandre. Forslag til utforming av gjensidig testement finner du på nettet ved hjelp av søkemotor. På nettsidene til Barne-, likestilling og inkluderingsdepartementet kan du finne informasjon om samboere, økonomiske forhold mellom samboere, rettigheter og plikter for samboere med barn m.m.

Samlivsbrudd

Hvor finner jeg søknadsskjema for separasjon og skilsmisse?
Det finner du i Statlig blankettarkiv. Fylkesmannen i Møre og Romsdqal har også skjemaet, og her kan du få nærmere informasjon. Det er Fylkesmannen som innvilger søknaden.
Hvor finner jeg informasjon om bosted og samvær etter samlivsbrudd?
Når foreldrene ikke bor sammen, må de ta stilling til hvem av dem barna skal bo fast sammen med og hvordan samværsordningen skal være. Barn over 7 år skal få si sin mening. Les mer på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets nettsider.
Hvor finner jeg adresse og telefonnummer til konfliktrådet?
Du finner en oversikt over konfliktrådene i landet på Konfliktrådet.no. Alle kan ta kontakt med konfliktrådet for å få hjelp og veiledning. Tjenesten er gratis, og den blir tilbudt i alle landets kommuner. Det er uforpliktende for dem som tar kontakt, og konfliktrådet har taushetsplikt. Konfliktrådet hjelper med å løse tvister ved megling. Nabokonflikter, familietvister og saker knyttet til arbeidsforhold, underslag, arv og skifte er eksempler på saker konfliktrådet kan hjelpe med .

Ekteskap

Hvor kan jeg få kopi av vigselsattesten min?
Det kan du få ved å ta kontakt med skattekontoret, tlf.: 800 80 000. De som har giftet seg før 1. oktober 2004, må henvende seg til vigsler.

Samlivsbrudd

Hvordan finner jeg kontaktinformasjon til familievernkontoret?
Du finner en oversikt over familievernkontorene på nettsiden til Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Ekteskap

Jeg skal gifte meg i Norge med en utenlandsk statsborger. Hvordan går vi frem?
De som skal gifte seg, må ha lovlig opphold i Norge. Når formålet med oppholdet er å gifte seg, kan den utenlandske statsborgeren søke om forlovedetillatelse, som er en midlertidig oppholdstillatelse på seks måneder. Søknaden må som hovedregel sendes fra hjemlandet til søkeren. Du finner informasjon om forlovedetillatelse på Utlendingsdirektoratets nettsider. Utenlandske statsborgere må ha ekteskapsattest fra hjemlandet. På engelsk heter attesten 'Certificate of no impediment to marriage'. Dette er en attest som viser at det ikke er noe som hindrer vedkommende i å gifte seg. Hovedreglen for godkjenning av dokumenter fra land utenfor Norden er at originaldokumentet må være legalisert av myndighetene i hjemlandet. Skatteetaten har utfyllende informasjon på sine nettsider. Lenker til skjema finner du på regjeringen.no. Alle skjema og attester skal leveres til skattekontoret .
Vi er to utenlandske statsborgere som ønsker å gifte oss i Norge. Hvordan går vi fram?
Alle som vil gifte seg i Norge, må ha lovlig opphold i landet. Informasjon om oppholdstillatelse og hva som er lovlig opphold, finner du på UDIs nettsider. Utenlandske statsborgere må ha ekteskapsattest fra hjemlandet, eventuelt siste bostedsland. På engelsk heter attesten 'Certificate of no impediment to marriage'. Dette er en attest som viser at det ikke er noe som hindrer vedkommende i å gifte seg. Hovedregelen for godkjenning av dokumenter fra land utenfor Norden er at originaldokumentet må være påført apostille eller være legalisert. Dere finner informasjon om hvordan dere skal gå fram på Skatteetaten.no. Skjema finner dere på Regjeringen.no. Alle skjema og attester skal sendes til Skatt nord , Postboks 6310, 9293 Tromsø. Ta kontakt med hjemlandets ambassade i Norge for å få vite hvilke krav som stilles til vigselsattesten for at ekteskapet kan bli godkjent i hjemlandet deres. Det kan for eksempel være krav om at vigselsattesten må være påført apostille eller legalisering fra norske myndigheter, eller at den må være oversatt av en offentleg godkjent translatør .
Vi skal gifte oss. Hvilke dokumenter trenger vi?
Brudefolkene må fylle ut 'Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene' (Q-0150). Forloverne må fylle ut 'Forlovererklæring' (Q-0151). Dersom en eller begge har vært gift eller vært part i et registrert partnerskap tidligere, må vedkommende fylle ut 'Erklæring om skifte' (Q-0160). Hvis det er mindre enn to år siden siste ekteskap eller partnerskap ble oppløst, kreves erklæring fra tidligere ektefelle/partner eller arvinger. Ønsker dere å skifte navn i forbindelse med vigselen, sender dere inn skjemaet 'Melding om endring av navn'. Dere finner mer informasjon og skjema på Skatteetaten.no. Send utfylte skjema til skattekontoret. Etter at skattekontoret har mottatt og behandlet erklæringene, skriver de ut en prøvingsattest. Prøvingsattesten viser blant annet at dere er de personene som dere gir dere ut for å være, at dere er over 18 år og at dere ikke er gift fra før. Prøvingsattesten skal legges fram for den som skal foreta vigselen. Den endelige vigselsattesten får dere tilsendt fra skattekontoret etter vigselen. Du finner utfyllende informasjon på nettsidene til skatteetaten.
Vi skal gifte oss i utlandet. Hvilke dokumenter trenger vi?
Skal dere gifte dere for utenlandsk myndighet, må dere selv undersøke hvilken dokumentasjon vedkommende land krever. Ta kontakt med landets ambassade i Norge for å få informasjon om dette. Mange land krever ekteskapsattest (prøvingsattest) fra hjemlandet. Du kan søke om å få en ekteskapsattest fra skattekontoret ved å sende inn skjemaene 'Erklæring fra brudefolkene' og 'Forlovererklæring'. De som har vært gift før, må også sende inn 'Erklæring om skifte'. Du finner alle skjema her. I noen tilfeller kreves ytterligere informasjon. Se rettledning på skjemaet 'Erklæring fra brudefolkene'. Ekteskapsattesten kan utstedes på norsk, engelsk, tysk, spansk, fransk eller italiensk. Gi beskjed til skattekontoret om hvilket språk du ønsker attesten på. Dere finner mer informasjon om å gifte seg i utlandet på skatteetatens nettsider. Skal dere gifte dere ved en norsk ambassade eller utenriksstasjon, gjelder de samme reglene som i Norge. Utenriksdepartementets landsider har en oversikt over hvilke ambassader og utenriksstasjoner som har myndighet til å vigsle.
Vi ønsker å gifte oss ved en norsk ambassade. Hvordan går vi fram?
Et par kan vies ved en norsk utenriksstasjon når minst en av brudefolkene er norsk statsborger. Ingen av brudefolkene kan være borger av det landet der utanriksstasjonen ligger. På Utenriksdepartementets landsider finner dere mer informasjon om hvordan man skal gå fram for å gifte seg ved en norsk utenriksstasjon . Der finner dere også en oversikt over norske utenriksstasjoner med fullmakt til å vie. Dere finner mer informasjon og skjema på på Skatteetaten.no. Send utfylte skjema til skattekontoret . Når skattekontoret har behandlet erklæringane, får dere tilsendt en ekteskapsattest (prøvingsattest). Dette er en attest som viser at det ikke er noe til hinder for ekteskap. Prøvingsattesten skal legges fram for den som skal foreta vigselen.
Vi har giftet oss i utlandet. Hvordan får vi registrert ekteskapet i Norge?
De som gifter seg i utlandet for utenlandsk myndighet, må selv melde fra til folkeregisteret (skattekontoret) og vise fram vigselsattest eller bevis for at ekteskapet er inngått. Vigselattester fra land utenom Norden, skal som hovedregel være påført apostille eller være legalisert av myndighetene i det landet dere inngikk ekteskap. Dersom vigselattesten er på et annet språk enn engelsk eller et av de nordiske språkene, må man selv ta med en oversettelse foretatt av offentlig godkjent translatør. Dersom folkeregisteret finner at ekteskapet er gyldig etter norsk lov , blir ekteskapet registrert. Finner derimot folkeregisteret at ekteskapet ikke er gyldig etter norsk lov, vil ekteskapet ikke bli registrert i folkeregisteret. Det anbefales at man får avklart dette i god tid før vigselen.

Samboerskap

Hvor får jeg tak i bostedsattest ("bostedsbevis")?
Trenger du bostedsbevis, f.eks. for å bekrefte samboerskap eller botid i Norge, kan du bestille dette fra skattekontoret , tlf. 800 80 000.

Ferie

Når er skolens ferier
Skolerute med oversikt over ferier, fridager og planleggingsdager for skoleåret finner du her:
Kan vi ta ferie utenom skolens vanlige ferier?
Ja, det kan etter søknad innvilges fri/permisjon utenom faste ferie og fridager. I følge opplæringslova § 2-11 kan kommunen gi permisjon i inntil to uker. Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene trossamfunnet deres har helgedag. Det er et vilkår at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge den ordinære undervisningen når permisjonen er over. Søknader om permisjon rettes til rektor ved skolen.
Hvem har ansvar når elever får ødelagt eiendeler i skoletiden?
Alle skolebarn i kommunen er ulykkesforsikret i skoletiden gjennom kommunens forsikringsordning. men denne forsikringen dekker kun skader på barnet selv. Kommunen har ingen egen forsikringsordning som dekker ødelagte eiendeler. Det hender fra tid til annen at barn får ødelagt eiendeler mens de er på skolen. For at kommunen skal kunne ilegges ansvar, må skolen på en eller annen måte ha opptrådt klanderverdig. Det er derfor svært få tilfeller hvor kommunen må erstatte skader på elevenes eiendeler. Skader som oppstår som uhell gjennom at barnet selv opptrer uvørendt, må dekkes av barnet selv og deres foreldre. det gjelder også hvor andre barn er involvert i uhellet. I tilfeller hvor et eller flere barn er innblandet i at eiendeler blir ødelagt og disse har forårsaket skaden gjennom uforsvarlig opptreden, er disse ansvarlige for å erstatte skaden. Det kan være snakk om bevisst ødeleggelse eller situasjoner hvor den eller de andre på annen måte kan klandres for det som skjedde. Vurdering av hva som er uforsvarlig opptreden vil avhenge av situasjonen og barnets alder og modenhet. I tilfelle hvor det er et annet barn som må anses som ansvarlig for skaden, er foreldrene til dette barnet ansvarlige for å dekke inntil et fast beløp, jfr. Skadeerstatningsloven § 1-2.
Har jeg rett til voksenopplæring?
Er du over 16 år og trenger grunnskoleopplæring, har du rett til gratis undervisning. Retten gjelder selv om du har fullført grunnskolen tidligere. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger. Ta kontakt med Aure kommune, tlf. 71 64 74 00. Fra og med det året du fyller 25 år har du som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke fullført videregående opplæring, etter søknad rett til dette (voksenrett). Ta kontakt med